• E-mail:
 • Zadzwoń do nas: PSP Łącznik 774371292
 • Dane kontaktowe

Warte przemyślenia

Zanim prawda włoży buty, kłamstwo obiegnie Ziemię.

- Mark Twain

Kartka z kalendarza

Dziś: poniedziałek, 22 kwietnia 2024r. r.
113 dzień roku
Imieniny: Kai, Leonii, Sotera

Wschód słońca: 04:39
Zachód słońca: 18:55

 1. Tutaj jesteś:
 2. Strona główna
 3. Egzamin Ósmoklasisty 2024

Egzamin Ósmoklasisty 2024

Obraz:

Egzamin ósmoklasisty jest obowiązkowy. Oznacza to, że każdy uczeń klasy VIII musi do niego przystąpić, aby ukończyć szkołę.

Do egzaminu ósmoklasisty w terminie dodatkowym przystępuje uczeń, który:

- z przyczyn losowych lub zdrowotnych nie przystąpi do egzaminu ósmoklasisty z danego przedmiotu lub przedmiotów w terminie głównym;

- przerwał lub któremu przerwano i unieważniono egzamin ósmoklasisty z danego przedmiotu lub przedmiotów w terminie głównym

Egzamin sprawdza wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej w odniesieniu do przedmiotów egzaminacyjnych nauczanych w klasach I–VIII szkoły podstawowej. Jego wyniki są brane pod uwagę podczas rekrutacji do szkół średnich.

Uczeń, który jest laureatem lub finalistą olimpiady przedmiotowej wymienionej w wykazie olimpiad lub laureatem konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim i ponad wojewódzkim, organizowanych z zakresu jednego z przedmiotów objętych egzaminem ósmoklasisty, jest zwolniony z egzaminu z danego przedmiotu. Zwolnienie jest równoznaczne z uzyskaniem najwyższego wyniku. Laureaci i finaliści konkursów przedmiotowych mają pierwszeństwo podczas rekrutacji do wybranych szkół ponadpodstawowych.

Ważne daty dotyczące egzaminu ósmoklasisty w roku szkolnym 2023/2024

HARMONOGRAM EGZAMINU ÓSMOKLASISTY 

Termin główny:

 1. Język polski – 14 maja 2024r. (wtorek) – godz. 9:00 - czas trwania 120 minut - wydłużenie do 180 minut
 2. Matematyka – 15 maja 2024 r. (środa) – godz. 9:00 - czas trwania 100 minut  - wydłużenie do 150 minut
 3. Język obcy nowożytny – 16 maja 2024r. (czwartek) - godz. 9:00 - czas trwania 90 minut - wydłużenie do 135 minut

Termin dodatkowy:

 1. Język polski – 10 czerwca 2024r. (poniedziałek) – godz. 9:00
 2. Matematyka – 11 czerwca 2024r. (wtorek) – godz. 9:00
 3. Język obcy nowożytny – 12 czerwca 2024r. (środa) – godz. 9:00

Termin ogłoszenia wyników egzaminu ósmoklasisty - 3 lipca 2024r.

Termin przekazania wyników, zaświadczeń i informacji  -  do 3 lipca 2024r.

Termin wydania zaświadczeń  oraz informacji zdającym  - 3 lipca 2024r.

 

UWAGA:

Do egzaminu ósmoklasisty z języka obcego nowożytnego uczeń przystępuje z tego języka obcego nowożytnego, którego uczy się w szkole w ramach obowiązkowych zajęć edukacyjnych.

Nasi uczniowie uczący się języka angielskiego i niemieckiego, wybierają spośród tych dwóch języków

 • Na egzamin uczeń przynosi ze sobą wyłącznie przybory do pisania: pióro lub długopis ‎z czarnym tuszem/atramentem, a w przypadku egzaminu matematyki również linijkę. ‎
 • Na egzaminie nie można korzystać z kalkulatora oraz słowników. Nie wolno także przynosić ‎i używać żadnych urządzeń telekomunikacyjnych.
 • Uczeń samodzielnie  rozwiązuje zadania egzaminacyjne.
 • Uczniowie zaznaczają odpowiedzi na karcie odpowiedzi  - do zadań zamkniętych. Po upłynięciu czasu przeznaczonego na pisanie egzaminu, uczniowie maja wyznaczone dodatkowe 5 minut przeznaczone na sprawdzenie  poprawności przeniesienia odpowiedzi na kartę odpowiedzi. Uczniom którym przyznano dostosowanie nieprzenoszenia odpowiedzi na kartę odpowiedzi – nie wykonują tej czynności.

Szczegółowe informacje dotyczące egzaminu ósmoklasisty znajdują się:

https://cke.gov.pl/egzamin-osmoklasisty/

KOMUNIKAT O DOSTOSOWANIACH:

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej  w sprawie szczegółowych sposobów dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty w roku szkolnym 2022/2023.

 

INFORMACJA o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty obowiązująca w roku szkolnym 2023/2024: 

https://cke.gov.pl/egzamin-osmoklasisty/harmonogram-komunikaty-i-informacje/

 

Login oraz hasło do logowania przekazuje zdającemu Dyrektor szkoły, w której zdający przystępował do egzaminu ósmoklasisty.

Wyniki będą udostępnione w ZIU 3 lipca 2023 roku.

Do ZIU można się zalogować również za pomocą profilu zaufanego, e-dowodu lub za pośrednictwem bankowości elektronicznej.

Termin ogłaszania wyników egzaminu ósmoklasisty: 3 lipca 2023 r.

Termin wydania uczniom zaświadczeń o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty: 3 lipca 2023 r.

 

Drodzy Rodzice:

Jeżeli Państwa dzieci zażywają stale leki i taka konieczność może się zdarzyć podczas egzaminu, to prosimy o dostarczenie dyrektorowi szkoły zaświadczenia od lekarza o konieczności przyjmowania leku oraz dostarczenie Dyrektorowi szkoły przed egzaminem przyjmowanego leku.

Szczegółowe informacje o zasadach przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty są dostępne na stronie internetowej CKE:

https://cke.gov.pl/egzamin-osmoklasisty/harmonogram-komunikaty-i-informacje/

 

DOSTOSOWANIE WARUNKÓW I FORM PRZEPROWADZANIA EGZAMINU ÓSMOKLASISTY DO POTRZEB EDUKACYJNYCH I MOŻLIWOŚCI PSYCHOFIZYCZNYCH ZDAJĄCYCH

1. Dostosowanie form przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty polega na przygotowaniu odrębnych arkuszy egzaminacyjnych dostosowanych do potrzeb i możliwości zdających:

a. rodzaju niepełnosprawności ucznia, posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność LUB

b. potrzeb ucznia, któremu ograniczona znajomość języka polskiego utrudnia zrozumienie czytanego tekstu (dotyczy egzaminu z języka polskiego i matematyki) –na podstawie pozytywnej opinii rady pedagogicznej.

2. Arkusze w dostosowanej formie są przygotowywane dla uczniów:

a. z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera

b. słabowidzących

c. niewidomych

d. słabosłyszących i niesłyszących

e. z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim

f. z afazją

g. z niepełnosprawnością ruchową spowodowaną mózgowym porażeniem dziecięcym

h. którym ograniczona znajomość języka polskiego utrudnia zrozumienie czytanego tekstu (dotyczy egzaminu z języka polskiego i matematyki)

i. obywateli Ukrainy, których pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest uznawany za legalny na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

j. z niepełnosprawnościami sprzężonymi

k. z zaburzeniem widzenia barw.

 

3. Dostosowanie warunków przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty polega między innymi na:

a. zminimalizowaniu ograniczeń wynikających z niepełnosprawności, niedostosowania społecznego lub zagrożenia niedostosowaniem społecznym ucznia

b. zapewnieniu uczniowi miejsca pracy odpowiedniego do jego potrzeb edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych

c. wykorzystaniu odpowiedniego sprzętu specjalistycznego i środków dydaktycznych

d. odpowiednim przedłużeniu czasu przewidzianego na przeprowadzenie egzaminu ósmoklasisty z danego przedmiotu lub przedmiotów

e. ustaleniu zasad oceniania rozwiązań zadań wykorzystywanych do przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty uwzględniających potrzeby edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne ucznia

f. zapewnieniu obecności i pomocy w czasie egzaminu ósmoklasisty nauczyciela wspomagającego ucznia w czytaniu i/lub pisaniu lub specjalisty odpowiednio z zakresu danego rodzaju niepełnosprawności, niedostosowania społecznego lub zagrożenia niedostosowaniem społecznym, jeżeli jest to niezbędne do uzyskania właściwego kontaktu z uczniem i/lub pomocy w obsłudze sprzętu specjalistycznego i środków dydaktycznych.

 

4. Dokumenty, na podstawie których przyznawane jest dostosowanie formy lub warunków przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty, to:

a. orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność

b. orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niedostosowanie społeczne lub zagrożenie niedostosowaniem społecznym

c. orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania

d. zaświadczenie o stanie zdrowia wydane przez lekarza

e. opinia poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, o specyficznych trudnościach w uczeniu się w tym z: dysleksją, dysgrafią, dysortografią, dyskalkulią

f. pozytywna opinia rady pedagogicznej w przypadku uczniów:

– objętych pomocą psychologiczno-pedagogiczną w szkole ze względu na trudności adaptacyjne związane z wcześniejszym kształceniem za granicą, zaburzenia komunikacji językowej lub sytuację kryzysową lub traumatyczną

– cudzoziemców, którym ograniczona znajomość języka polskiego utrudnia zrozumienie czytanego tekstu.

 

DZIĘKUJEMY!

Logo - napis

Zespół Szkolno - Przedszkolny w Łączniku.
Publiczna Szkoła Podstawowa im. Filipa
Roboty w Łączniku, ul. Fabryczna 4a

Nasz adres e-mail:

Dyrektor
Anna Stankala

Telefony
PSP Łącznik 774371292
PSP Pogórze 774375424
Przedszkole w Pogórzu: 503 316 235
Przedszkole w Brzeźnicy: 513 106 053
Przedszkole w Chrzelicach: 504 010 907, 77 4376388
Przedszkole w Łączniku: 513 106 058, 77 4376378

Wszelkie prawa zastrzeżone. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Łączniku © 2024

Wykonane przez: Logo WebInspiracje

Ten odnośnik otworzy się w nowym oknie

Czy chcesz przejść do strony: i otworzyć ją w nowym oknie?


Tak przechodzę lub Anuluj i schowaj okno